poem index

sign up to receive a new poem-a-day in your inbox

About this poet

Margaret Noodin is the author of Weweni (Wayne State University Press, 2015), a collection of bilingual poems in Anishinaabemowin and English, and Bawaajimo: A Dialect of Dreams in Anishinaabe Language and Literature (Michigan State University Press, 2014). She currently works as an assistant professor at the University of Wisconsin–Milwaukee, where she also serves as director of the Electa Quinney Institute for American Indian Education. 

Cream City/Doodooshabo’enaande Oodena

They gathered to trade
where the stones were white
between midday and midnight
between the good earth and the great sea.

Foxes, feathers and fireflies to the north
fins, skunks and onions to the south
different echoes whispered
different memories made.

Workers and wanderers stealing days
forging dreams big as melting stars
sometimes fantastic
sometimes familiar.

 


Translated into English from Anishinaabemowin by the poet.

 

Doodooshabo’enaande Oodena

Gii maawanjidiwag ji-odaawewaad
endazhi waabshkaabikong
abitoo-ay’iing naakwek miinwaa aapta dibikad
abitoo-ay’iing minoakiing miinwaa chigaming.

Waagoshag, waawaateseg, miigwanag giwedinong aayaawaad
ginoozheyag, chigagoog, zhigangwishan zhawanong aayaawaad
babikaan bedowe dibaaswewewaad
babikaan miikwendamowaad.

Anokiijig, paandajig gizhigoon gimoodaanaawaan
ningaabikizaanaawaan bawaajigewinan ningaabii’anong
naningodinong maamakatch
naningodinong endaayang.

Margaret Noodin

Margaret Noodin

Margaret Noodin is the author of Weweni (Wayne State University Press, 2015), a collection of bilingual poems in Anishinaabemowin and English, and Bawaajimo: A Dialect of Dreams in Anishinaabe Language and Literature (Michigan State University Press, 2014). She currently works as an assistant professor at the University of Wisconsin–Milwaukee, where she also serves as director of the Electa Quinney Institute for American Indian Education. 

by this poet

poem

Apii dibikong gaashkendamyaan miinawaa goshkoziyaan
When in the night I am weary and awake wondering
endigwenh waa ezhichigewag bagoji Anishinaabensag odenang,
what the wild young Anishinaabeg of the cities will do,
mitigwaakiing izhaayaan miinawaa anweshinyaan.
into the woods I go and rest

poem

Chigaming gii jiisibidoon mikwambikwadinaa
The great sea was pinched by the glaciers

neyaashiiwan, neyaakobiiwanan, neyaakwaa
land reaching, water pointing, trees leaning

biindig zaaga’iganing, agwajiing akiing
inside the lake, outside the land.

Omaa zhawenjigejig zhaweniminangwa