contributor

Saskia Hamilton

Saskia Hamilton is author of Corridor (Graywolf Press, 2014), Divide These (Graywolf Press, 2005), and As for Dream (2001).

Saskia Hamilton